დისტანციური სერვისები

მოქალაქეებს შეუძლიათ, განცხადებები და ოფიციალური კორესპონდენცია გამოაგზავნონ საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე (www.gov.ge) განთავსებული შესაბამისი ველის საშუალებით ან საქართველოს ფოსტით (მის: ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. №7). ასევე, განცხადებებისა და ოფიციალურ კორესპონდენციას მიიღება შესაძლებელი გახდა ადმინისტრაციის შენობის მისაღებში განთავსებული სპეციალური ყუთის მეშვეობით.

 დამატებითი ინფორმაციისთვის : 032 990 900

 

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური სერვისები:

https://sda.gov.ge/?page_id=4118

ელ. ფოსტა online@sda.gov.ge

Spype-ში: sda.gov.ge

ცხელი ხაზი: 2 40 10 10

➡ საქართველოში მყოფი პირებისათვის (დისტანციურად შეკვეთილი საბუთები იგზავნება ფოსტის საშუალებით მომხმარებლის მითითებულ მისამართზე):

🔶 პირადობის ელექტრონული მოწმობა;

🔶 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა;

🔶 ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

🔶 პირველადი შრომითი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 პირველადი სასწავლო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით პირველადი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის პირველადი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 პირველადი სპეციალური ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მუდმივი ცხოვრების პირველადი ნებართვა;

🔶 პირველადი საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის პირველადი ნებართვა;

🔶 საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება;

 

➡ საქართველოში და საზღვარგარეთ მყოფი პირებისათვის (დისტანციურად შეკვეთილი საბუთები იგზავნება ფოსტის საშუალებით საშუალებით მომხმარებლის მითითებულ მისამართზე):

🔶 საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;

🔶 დაბადების პირველადი მოწმობა;

🔶 გარდაცვალების პირველადი მოწმობა;

🔶 დაბადების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 გარდაცვალების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 განქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 მამობის დადგენის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 შვილად აყვანის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლა;

🔶 სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა დროებითი უფლების საფუძველზე;

🔶 ემიგრაციის ნებართვა;

🔶 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება;

🔶 თანამემამულის დოკუმენტი;

🔶 თანხმობა – პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა;

🔶 მინდობილობა – პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება;

🔶 საინფორმაციო ბარათი;

🔶 სულადობის ცნობა;

🔶 ადგილზე მომსახურება (განაცხადის წარდგენა)

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა;

🔶 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის − რეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება;

🔶 ელექტრონული აპოსტილი;

🔶 შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ;

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶  მუდმივი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება.

 

➡ ელექტრონული რეესტრები:

🔶 განცხადებების ელექტრონული რეესტრი;

🔶 დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი;

🔶 დოკუმენტის სტატუსის შემოწმება;

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შემოწმება;

🔶 აპოსტილის/ლეგალიზაციის ელ.რეესტრი;

🔶 მოწმობის ვალიდურობის გადამოწმება;

🔶 რეგისტრაციიდან  მოხსნილ პირთა რეესტრი;

🔶 გადაამოწმეთ ფლობთ თუ არა აქტიურ დოკუმენტს;

🔶 საინტერესო სტატისტიკა.

 

 

►  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

https://napr.gov.ge/p/1911

➡ უძრავი ქონების რეესტრი

🔶 უძრავი  ქონების ამონაწერის განახლება

🔶 უძრავი ქონების რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 უძრავი ქონების ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶 საკადასტრო გეგმის მომზადება

 

➡  იპოთეკის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის ცვლილება რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია

🔶  გარიგების რეგისტრაცია ვალდებულებით

🔶 გაცვლის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის რეორგანიზაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შენატანის დაბრუნების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შეტანის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ნასყიდობა გადახდის განვადებით

🔶 ნასყიდობა გადახდის განვადებით და ვალდებულებით

🔶 ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით

🔶 ნასყიდობის და იპოთეკის ერთიანი ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 პირდაპირი მიყიდვის ფორმით სიმბოლურ ფასად  პრივატიზების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გარიგების საფუძველზე უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ პრივატიზებულ ქონებაზე

🔶 ჩუქების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე/ერთეულზე

🔶 ყოფილი კოოპერატივის უფლებამონაცვლე ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ იჯარა/ქვეიჯარა

🔶 იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ ქვეიჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების ქირავნობა/ქვექირავნობა რეგისტრაცია

🔶 ქვექირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვექირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვექირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ საკუთრების უფლების ცვლილების/ფორმირების რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილება

🔶 უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 უძრავი ნივთების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უძრავი ნივთის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მშენებარე უძრავი ნივთების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე   (განშლა)

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ბინაზე/ერთეულზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთებზე (პირველადი განშლა)

🔶 ექსპლუატაციაში მიღება

🔶 მშენებარე უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია (პროექტის კორექტირება)

 

➡ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულები უძრავ ქონებაზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების ცვლილების  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება)

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია

🔶 სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

 

➡ აღნაგობა

🔶 აღნაგობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ თხოვება/ლიზინგის უფლების წარმოშობა უძრავ ნივთზე

🔶 თხოვების უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 თხოვების უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 თხოვების უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ლიზინგის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ლიზინგის ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ლიზინგის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ უფლების წინასწარი რეგისტრაცია

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის შეწყვეტა უძრავ ნივთზე

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის ცვლილება უძრავ ნივთზე

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის წარმოშობა უძრავ ნივთზე

 

➡ უზუფრუქტი

🔶 უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უზუფრუქტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უზუფრუქტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ სერვიტუტი

🔶 სერვიტუტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 სერვიტუტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 სერვიტუტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ უძრავი ქონების ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრაცია

🔶 საკუთრების უფლების გაუქმება ხაზობრივ ნაგებობაზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხაზობრივ ნაგებობაზე

🔶 ხაზობრივი ნაგებობების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 ხაზობრივი ნაგებობის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების  რეგისტრაცია

🔶 ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

 

➡ აღსრულება/სასამართლოს აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტარცია; იძულებითი აღსრულება

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების განახლება

🔶 რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერება

🔶 სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტრაცია

 

➡ ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის  მომზადება

🔶 ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის მომზადება უძრავ ნივთზე

🔶 მიწის ერთიანი ამონაწერის მომზადება უძრავ ნივთზე

 

➡ ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 სახელმწიფო სუბსიდირების პროექტის ფარგლებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶  სისტემური რეგისტრაციის ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

 

➡ საქორწინო ხელშეკრულება

🔶 საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საქორწინო ხელშეკრულების ცვლილების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი

🔶 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის მომზადება

🔶 მეწარმე/იურიდიული პირების განაცხადების ძებნა

🔶 ტექნიკური ხარვეზების შესწორება

🔶 ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 საიდენტიფიკაციო რეკვიზიტების ცვლილება

🔶 სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის ელ. ფოსტის მისამართის/ტელეფონის ნომრის/იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის რეორგანიზაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების დაწყება

🔶 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) წარმოების შეწყვეტა

🔶 რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 ინფორმაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

🔶 დოკუმენტების ასლების ელექტრონული გაცემა

🔶 საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება

 

➡ საინფორმაციო სერვისები, ცნობები და კანცელარია

🔶 ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე მისამართის ცვლილების თაობაზე

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად

🔶 ინფორმაცია წილზე

🔶 მიწის კატეგორიის შესახებ

🔶 ორთოფოტო (ელექტრონული)

🔶 ორთოფოტო (ქაღალდის)

🔶 რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)

🔶 ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრიდან პირის სარეგისტრაციო მონაცემების შესახებ

🔶 ინფორმაცია ინდ.მეწარმის შესახებ

🔶 ინფორმაცია, სამეწარმეო რეესტრიდან პარტნიორ(ებ)ის ცვლილების შესახებ (ქრონოლოგია)

🔶 ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალის შესახებ

🔶 ინფორმაცია  გირავნობა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა, ლიზინგი, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა

🔶 საჯარო რეესტრისა და ტექბიუროს მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებულია ან/და აღრიცხულია თუ არა უძრავი ნივთი შემდეგი მისმართით

🔶 საჯარო რეესტრისა და ტექბიუროს მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებულია ან/და აღრიცხულია თუ არა უძრავი ნივთი შემდეგი მისმართით

🔶 შემოსული კორესპონდენცია - მოქალაქის განცხადება/საჩივარი

🔶 შემოსული კორესპონდენცია - განცხადება სხვადასხვა

🔶 ფორმა - მოვიდა პასუხი - უფასო

🔶 ფორმა - სხვადასხვა

 

➡ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი

🔶 რეგისტრაცია სავალდებულო საქმიანობების სახეები და კოდები

🔶 ეროვნული კალსიფიკატორი

🔶 ეკონომიკურ საქმიანობად რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემების რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 ამონაწერის მომზადება ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრიდან

🔶 ინფორმაციის მოთხოვნა ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრიდან

 

➡ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვისა და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი

🔶 ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში ძებნა

🔶 ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 ცნობა საჯაროს ამართლებრივი შეზღუდვის  შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ

🔶 ინფორმაცია საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

🔶 ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 აკრძალვის ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 კრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება

 

➡ გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი

🔶 გირავნობა/ლიზინგის რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 გირავნობა/ლიზინგის ამონაწერის მომზადება

 

 

➡ სამისამართო რეესტრი

🔶 ნუმერაციის წარმოშობა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში

🔶 ნუმერაციის ცვლილება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში

🔶 შენობა/ნაგებობის ნუმერაციის წარმოშობა

🔶 შენობა/ნაგებობის ნუმერაციის ცვლილება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

 

➡ ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან

🔶 ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივში განცხადების ძებნა

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ

ინფორმაციის მომზადება

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶 დედანში გაცნობა

🔶 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან მომზადებულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება  ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ

 

► საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

🔶 განაცხადი ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული სანოტარო დოკუმენტების დამოწმებული ასლების გაცემაზე (გაიცემა მხოლოდ უფლებამოსილება შეწყვეტილი და/ან შეჩერებული ნოტარიუსების მიერ დამოწმებული დოკუმენტები 1929 წლიდან)

🔶 ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული სანოტარო დოკუმენტაციის შინაარსის შესახებ ცნობის გაცემა - www.my.gov.ge;   contact@notary.ge;

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია (032) 2 206777

🔶 საჯარო ინფორმაცია, სამემკვიდრეო საქმის წარმოების  - www.notary.ge (ბანერი 0 სამკვიდრო რეესტრი)

 

► აღსრულების ეროვნული ბიურო

➡  my.gov.ge  ვებ-გვერდის მეშვეობით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ:

🔶 სააღსრულებო ფურცელი

🔶 გამარტივებული საქმისწარმოების აპლიკაცია

🔶 ქონების შეფასების მოთხოვნა

🔶 ფაქტების კონსტატაციის განაცხადი;

🔶 გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების ფარგლებში განცხადება ან სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია;

🔶 მხარეთა ინტერესების სამსახურის საქმისწარმოებაში ჩართის მოთხოვნა;

🔶 ნებისმიერი ტიპის განცხადება და პასუხი;

🔶 ასევე, მოითხოვოთ და მიიღოთ მოვალეთა რეესტრის ამონაწერი.

 

 ➡  მოვალეთა რეესტრი debt.reestri.gov.ge

🔶  ინფორმაციის გადამოწმება მოვალეთა რეესტრში თქვენი რეგისტრაციის ან/და რეგისტრაციის შეწყვეტის შესახებ;

➡ ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება nbof.reestri.gov.ge

🔶  ინფორმაცია თქვენი სააღსრულებო საქმისწარმოების მიმდინარეობისა და განხორციელებული მოქმედებების შესახებ;

➡  ელექტრონული ფოსტა - info@nbe.gov.ge

🔶 ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შესაძლებელია დაარეგისტრიროთ:

🔶 ნებისმიერი ტიპის სააღსრულებო წარმოება,

🔶 გამარტივებული წარმოება;

🔶 გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების ფარგლებში განცხადება ან სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია;

🔶 მოითხოვოთ და მიიღოთ საჯარო ინფორმაცია.

➡ ფეისბუქ მესენჯერი - აღსრულების ეროვნული ბიურო facebook.com/nbe.gov.ge

🔶 ყველა ვებ-პორტალი შეგიძლიათ იხილოთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე: nbe.gov.ge

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გადავიდნენ და ისარგებლოს სსგს-ს, საჯაროს და აღსრულების ონლაინ სერვისებით: psh.gov.ge

 

 

► ეროვნული არქივი

➡ პორტალიდან www.my.gov.ge, შესაძლებელია საქართველოს ეროვნული არქივის შემდეგი სერვისებით სარგებლობა:

🔶 დაბადების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 ქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 განქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 გარდაცვალების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

➡  მოქალაქეებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ, დისტანციურად, პორტალიდან www.my.gov.ge, ჩამოტვირთონ მათ სახელზე მომზადებული ნებისმიერი საარქივო ცნობა, რომელზეც განცხადება ჩააბარეს საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიულ სამსახურებში, იუსტიციის სახლებსა ან საზოგადოებრივ ცენტრებში.

 

➡  იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

🔶 ტრენინგები დისტანციურ რეჟიმში  როგორც საჯარო მოხელეებისთვის, ასევე კერძო კომპანიებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის.

🔶 ტრენინგები ხელმისაწვდომია 4 ძირითადი მიმართულებით: ირიუდიული, სოციალური, ფინანსური, IT. 

🔶 დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ტრენინგების ორგანიზება სხვა სასურველ თემებზეც.

🔶  ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მიმდინარე საკითხების, პროგრამების და სერვისების შესახებ. სამინისტროში არსებულ, როგორც ჯანდაცვის,ისე სოციალურ თუ დევნილთა საკითხებზე.

1505 - სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი,

სამინისტროს facebook გვერდი - https://www.facebook.com/mohgovge/

ვებგვერდი : https://www.moh.gov.ge/ 

სამინისტროს  ელ-ფოსტა: info@moh.gov.ge

 

რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოქმედ კომისიაზე განსახილველი დოკუმენტაციის გადმოგზავნა, სერვისის მიმწოდებლების მიერ, განხორციელდება ელექტრონულად, მიმართვების ადმინისტრირების მოდულში, ხოლო მოთხოვნის ფურცელი, რომელიც  პაციენტზე გაიცემოდა, სერვისის მიმწოდებლმა  უნდა გამოგზავნოს  მისამართზე info@moh.gov.ge. მასში აუცილებლად  დაფიქსრებული უნდა იყოს  პაციენტის  საკონტაქტო მობილური  ტელეფონის  ნომერი და მისივე ხელმოწერა .

► დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი 

🔶 116001  ცხელი ხაზი - დაავადებთა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზის საშუალებით შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება გადამდები და არაგადამდები დაავადებების, იმუნიზაციის,სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;

ელ-ფოსტა - pr.ncdc@ncdc.ge   შესაძლებელია საჯარო ინფორმაციის, გადამდები და  არაგადამდები დაავადებების, იმუნიზაციის შესახებ ინფორმაციისთვის მომართვა;

ვებგვერდი: https://www.ncdc.ge/ 

ინფორმაციის მიღება მოქალაქეს შეუძლია facebook გვერდის საშუალებითაც: https://www.facebook.com/ncdcgeorgia/ 

► სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო  

ვებ გვერდი - http://atipfund.gov.ge/ , ცხელი ხაზი 116006 - დარეკვა 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელია, ზარი უფასო და კონფიდენციალურია. 

► სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო

https://www.facebook.com/regulationagency/ 

🔶  http://apps.ssa.gov.ge/recepti/Camlebi - პორტალის საშუალებით შესაძლებელია ქვეყანაში რეგისტრირებული მედიკამენტის მოძიება;

🔶 regagency@moh.gov.ge  – სააგენტოს ძირითადი ელექტრონული ფოსტა, სადაც ხდება მოქალაქეთა განცახდებების  წერილების მიღება სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;

🔶  rama.moh.gov.ge  – ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა სახის ინფორმაცია, სიახლეები;

🔶  pharmacy.moh.gov.ge - პორტალი, სადაც  განთავსებულია ინფორმაცია ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით: ავტორიზებული აფთიაქები, წარმოებები, იმპორტ-ექსპორტის ანალიზი, ფარმაცევტული პროდუქტების უწყებრივი რეესტრი, ინსპექტირება და კლინიკური კვლევების სანებართვო რეესტრი.

► დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო  

🔶 მოქალაქეებს შეუძლიათ განცხადებები სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე Infoidp@moh.gov.ge გამოგზავნონ.

🔶  სააგენტოს მოქალაქეთა მისაღებ ცენტრში განცხადებებისა და ოფიციალური კორესპონდენციისთვის სპეციალური ყუთი განთავსდა, რომელიც ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს უსაფრთხოების წესების დაცვით გაიხსნება და მასში მოთავსებული დოკუმენტაცია შესაბამის დეპარტამენტებში გადანაწილდება.

🔶 დევნილთა საკითხებზე ინფორმაციის მიღება 
https://www.facebook.com/IDPsAgency/  -  ოფიციალური
Facebook გვერდი;

 

http://scoring.mra.gov.ge/ - პორტალი, სადაც შესაძლებელია დევნილმა მოქალაქეებმა ელექტრონულად, სახლიდან გაუსვლელად გადაამოწმონ მათთვის მინიჭებული ქულა.

► სოციალური მომსახურების სააგენტო 

🔶  https://www.facebook.com/ssageorgia/  -  როგორც  facebook გვერდის, ისე ელ-ფოსტის - info@ssa.gov.ge საშუალებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სოციალური პროგრამების, ფულადი სოციალური დახარების,სახელმწიფო გასაცემლის, სახელმწიფო კომპენსაციის,სახელმწიფო პენსიის, დეკრეტული შვებულების შესახებ, ელ ფოსტით, შესაძლებელია ასევე განცხადებების მიღება.

► დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო - https://www.facebook.com/worknet.gov.ge

🔶 www.worknet.gov.ge -  სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების აღრიცხვისა და მონაცემთა ბაზების განვითარება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით მოქალაქეებს ეცნობებათ  ვაკანსიებისა და მოთხოვნების შესახებ.

🔶  მსოფლიოში კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გამოცხადებასთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში ცხელი ხაზის ნომრები გაიხსნა: https://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-diplomatiuri-misiebis-ckheli-khazis-no.aspx?CatID=5

 

🔶 საელჩოებისსოციალური მედიის არხების მისამართები მოცემულია აღნიშნულ ბმულზე: https://mfa.gov.ge/MainNav/MediaCenter/Social-Media.aspx

► საკონსულოს დისტანციური სერვისები:

საკონსულო მომსახურებები, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია დისტანციურად, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის მიერ შექმნილი ვებგვერდის - geoconsul.gov.ge - მეშვეობით, სადაც თქვენ შეგიძლიათ:

🔶  გაეცნოთ ინფორმაციას როგორც საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურების, ისე საკონსულო დეპარტამენტის მომსახურებების, ტარიფებისა და შეღავათების შესახებ;

🔶 დაარეგისტრიროთ ელექტრონული განაცხადი და მიიღოთ რიგი საკონსულო მომსახურებები სახლიდან გაუსვლელად;

🔶 მიიღოთ ინფორმაცია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სავიზო პროცედურების შესახებ;

🔶 ისარგებლოთ განცხადებების ელექტრონული რეესტრით, იხილოთ რეგისტრირებული განცხადება და მისი განხილვის ეტაპი;

🔶 დადგეთ საკონსულო აღრიცხვაზე, თქვენი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ეფექტურად დაცვის მიზნით;

🔶  საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე გაეცნოთ სასარგებლო ინფორმაციას ცალკეული ქვეყნის შესახებ;

🔶  მოიძიოთ საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურების საკონტაქტო ინფორმაცია და ა.შ.

➡ გადაუდებელ და საგანგებო შემთხვევებში, საქართველოს მოქალაქე ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უნდა დაუკავშირდეს საელჩოს ან საკონსულოს.

სამინისტროს ცხელი ხაზი: (995 32) 2 200 220

მოგვწერეთ კითხვები -  https://www.facebook.com/MESGeorgia/    ან   pr@mes.gov.ge

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ვებგვერდი: mes.gov.ge 

განათლების სამინისტრო მოამზადა რეკომენდაციები და პროგრამები სკოლებისთვის, თუ როგორ იმუშაონ მასწავლებლებმა მოსწავლეებთან ონლაინ გაკვეთილების გზით.

ზოგადი განათლების რეფორმის "ახალი სკოლის მოდელის" ფარგლებში 2018 წელს შეიქმნა ერთიანი საგანმანათლებლო ელექტრონული პორტალი EL.GE, რომელიც საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ორგანიზაციებს განათავსონ თავიანთი ელექტრონული რესურსები, რაც ხელს შეუწყობს  ფორმალური და არაფორმალური სწავლების პროცესის გამარტივებას და საკითხების ფუნდამენტურ შესწავლას.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერვისები

ვებგვერდი: naec.ge 

ცხელი ხაზი: 2 47 33 33

🔶 ღია კარის დღეები  ონლაინ რეჟიმში: 

https://naec.ge/#/ge/post/2106

🔶 online რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, მასწავლებლის კომპეტენციის დასადასტურებლად, საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის, საგრანტო გამოცდისთვის. ამავე ბმულზე ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის შედეგების ნახვის შესაძლებლობა https://online.naec.ge/defonline/

🔶 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა: https://online.naec.ge/publicinfo/

► განათლების საერთაშორისო ცენტრი

სერვისები სასტიპენდიო კონკურსებით დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის:

🔶 ინფორმაცია მიმდინარე პროგრამების შესახებ:  http://iec.gov.ge

🔶 ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა:  https://app.iec.gov.ge/

🔶 ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი: http://iec.gov.ge/support

🔶 ონლაინ-კონსულტაცია: ფეისბუქ-გვერდზე https://www.facebook.com/iec.gov.ge/ ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info-iec@iec.gov.ge

🔶  სატელეფონო კონსულტაცია: 2 97 01 97

 

► სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

🔶 სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის მსმენელებს შეუძლიათ ისარგებლონ დისტანაციურად სკოლის სახელმძღვანელოებითა და სასწავლო მასალებით :

► მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

🔶 ვებგვერდი: tpdc.ge 

🔶 დისტანციური სწავლების პროგრამა - განხორციელება ხდება Microsoft Teams-ისა და Skype for Business-ის საშუალებით.

🔶 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ონლაინკურსები http://edx.emis.ge/

 

► საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

დისტანციური ონლაინმომსახურება:

🔶 ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის 24 საათიანი ცხელი ხაზი 08 00 00 00 88

🔶 მანდატურის სამსახურის  მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი  (+995 32) 2 200 220 (33 35)

🔶 განცხადებების/წერილების მიღება და გაგზავნა ელექტრონული ფოსტით:  registration@mandaturi.gov.ge

🔶 მანდატურის სამსახურის ოფიციალური ფეისბუქ-გვერდის მესენჯერი https://www.facebook.com/mandaturi/

🔶 Skype-კონსულტაცია - საჭიროების შემთხვევაში, 6-დან 13 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებს  და 13 წლის  ზემოთ ასაკის ბენეფიციარებს ფსიქოლოგების მიერ უტარდებათ ონლაინ-კონსულტაცია, Skype-ის მეშვეობით. Skype: pscenter

►განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სევისები:

🔶  დაწესებულებებსა და ინდივიდუალურ პირებს განცხადებით მომართვა და დოკუმენტების წარმოდგენა შეუძლიათ ელექტრონულად, ცენტრის ელექტრონული ფოსტის  info@eqe.ge მეშვეობით;

🔶  დაინტერესებული პირების მიღება და კონსულტირება შესაძლებელია ონლაინ ვიდეო/აუდიო ზარის განხორციელებით. ონლაინ ვიდეო ზარის განხორციელებისათვის ცენტრი იყენებს Skype, Microsoft Teams-ისა და Zoom-ის პლატფორმას;

www.my.gov.ge - ელექტრონული მომსახურების ფორმა ეხება შემდეგ სერვისებს:

🔶 საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურება;

🔶 დევნილის მიერ მიღებული განათლების აღიარება;

🔶 ლიკვიდირებულ დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარება;

🔶 ლიცენზირებულ რეჟიმში მიღებული განათლების აღიარება;

🔶 უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება.

➡ პორტალი საშუალებას იძლევა სახლიდან გაუსვლელად, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც ფლობენ ახალ პირადობის მოწმობას და მის წამკითხველ მოწყობილობას, ასევე ელექტრონულ ხელმოწერას, ცენტრის სერვისებით სარგებლობის თაობაზე განაცხადი გააკეთონ ელექტრონულად და პასუხიც მიიღონ ელექტრონული ფორმით.

 ➡ პორტალზე ავტორიზაციისათვის ინსტრუქცია იხილეთ მითითებულ ლინკზე: https://id.ge/download/

 ➡ ახალი პირადობის მოწმობის, მისი წამკითხველი მოწყობილობისა და ელექტრონული ხელმოწერის თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დარეკოთ იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე - 2 40 54 05.

 ➡ პორტალ www.my.gov.ge -ის თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დარეკოთ ცხელ ხაზზე: 2 25 15 28 ( შიდა ნომერი 8888)

►განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 

 🔶  მოქალაქეების განცხადებების მიღება განხორციელდება ელექტრონულ მისამართზე: info@emis.ge

🔶 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებ გვერდზე - https://emis.ge/newss/1988/ მითითებულია განცხადების ფორმები და განთავსებულია დეტალური ინფორმაცია.

🔶 დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ოფიციალური ცხელი ხაზის ნომერზე: 2200 220 (შიდა ნომერი - 6). 

🔶 შესაძლებელია ასევე, განცხადებებით მოგვმართოთ https://www.my.gov.ge/ka-ს მეშვეობით! დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ my.gov.ge-ს.

► შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დისტანციური სერვისები: 

🔶 რუსთაველის სამეცნიერო  ფონდის საგრანტო  კონკურსებზე რეგისტრაცია 

🔶 მეცნიერის პირადი პროფილის რეგისტრაცია 

https://gmus.rustaveli.org.ge/

🔶 დაფინანსებული გრანტების ანგარიშების შემოსატანად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას  eflow, ასევე e-document სისტემა ორგანიზაციებისათვის და თუ რომელიმე ორგანიზაცია არ არის ჩართული ამ სისტემებში,  ანგარიშები შეუძლიათ გადმოაგზავნონ შემდეგ ელ.ფოსტაზე 

monitoring@rustaveli.org.ge

🔶 კონსულტაცია გამოცხადებული კონკურსებზე:  მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი  „ლეონარდო და ვინჩი“

https://rustaveli.org.ge

🔶 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსი

https://rustaveli.org.ge/

🔶 რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი კონკურსი

https://rustaveli.org.ge/

► „კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის“ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსებზე ვადები გახანგრძლივდა. ბენეფიციარებს განაცხადების გამოგზავნა 2020 წლის 30 აპრილის 18:00 საათამდე, ელექტრონულად, მისამართზე culturesupport@mes.gov.ge შეუძლიათ. დამატებითი ინფორმაცია და კონკურსების ჩამონათვალი ხელმოსაწვდომია ბმულზე: mes.gov.ge 

დაინტერესებული პირები სასურველი ინფორმაციის მიღებას მითითებული ელ.ფოსტის საშუალებით შეძლებენ:

🔶 თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია თბილისსა და რეგიონებში - tlordkipanidze@mes.gov.ge

🔶 სახვითი ხელოვნების სფეროში წიგნი-ალბომების გამოცემის ხელშეწყობა - tlordkipanidze@mes.gov.ge

🔶 ეთნიკურ უმცირესობათა თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა - mtkhelidze@mes.gov.ge

🔶 მაღალმთიანი რეგიონებისთვის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა - tkhvedelidze@mes.gov.ge ლინკი: https://bit.ly/38MnNuD

🔶 სსიპ საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი

🔶  დაინტერესებულ პირებთან კომუნიკაცია მიმდინარეობს ონლაინ ან სატელეფონო რეჟიმში / +995 32 2 999 200 / + 995 32 2 999 102  

ბმული: https://bit.ly/33mk5XK

 

🔶 მოქალაქეებს შეუძლიათ, განცხადებები და ოფიციალური კორესპონდენცია გამოაგზავნონ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებგვერდზე (mrdi.gov.ge/ka) განთავსებული შესაბამისი ველის საშუალებით ან საქართველოს ფოსტით (მის: ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. №12). დამატებითი ინფორმაციისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ სამინისტროს ცხელ ხაზზე: 032 277 90 90  

► გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აბონენტებს დისტანციურ მომსახურებას სთავაზობს

🔶 მომხმარებლებს ნებისმიერი განცხადება-განაცხადების, მოთხოვნის, საჩივრის, ინფორმაციის გაგზავნა და მიღება შეუძლიათ სერვის-ცენტრებში მისვლის გარეშე, 24 საათიანი ცხელი ხაზის ( 032 2 930000), ელქტრონული ფოსტის info@water.gov.ge, სოციალური გვერდის https://www.facebook.com/WaterSupplyCompany/ საშუალებით. მომხმარებლებს ასევე, შეუძლიათ ვაიბერისა და ვოთსაფის სარგებლობაც შემდეგ ნომერზე 595 91 85 11.

🔶  მომხმარებლები, რომელებიც არ არიან კომპანიის ბილინგის ბაზაში რეგისტრირებულები, უნდა დაუკავშირდნენ კომპანიას მითითებულ ელექტროულ მისამართებზე ან ცხელ ხაზზე, რათა მოხდეს მათი კომპანიის აბონენტთა ბაზაში ასახვა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.

🔶 კომპანიის აბონენტებმა, შემდეგი ინფორმაციის მისაღებად უნდა გააგზავნონ SMS შეტყობინება 90046 ნომერზე , შესაბამისი სიმბოლოების გამოყენებით:

333 სმს სიმბოლოს ტექსტის გაგზავნით, აბონენტები ერთჯერადად მიიღებენ ელექტრონულ ქვითარს დარიცხული გადასახადისა და დავალიანების შესახებ.

111 სიმბოლოს ტექსტის გაგზავნით, აბონენტი ხელახლა მიღებს ინფორმაციას ბოლო შეტყობინების შესახებ.

თუ, მომხმარებელს სურს საკონტაქტო ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის შეცვლა, სმს ტექსტად 222 ერთად უნდა მიუთითოს ახალი ნომერი ან ელექტრონული მისამართი (მაგ: 222xxxxxxxxx ან 222xxx@xxxx.ge ).

აღნიშნული სმს სერვისებით სარგებლობა აბონენტებისთვის უფასოა.

 

შემოსავლების სამსახური  

🔶 საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების შესრულებისა და სერვისებით სარგებლობისთვის, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები:

ელექტრონული სერვისების გვერდის მისამართი: www.eservices.rs.ge

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@rs.ge

შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის მისამართი - www.rs.ge

სატელეფონო ცენტრის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 299 299

  შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდიდან (https://eservices.rs.ge/Login.aspx) საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენასთან, ანგარიშ-ფაქტურებისა და ზედნადებების გამოწერასთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული მომსახურებებით:

🔶 ელექტრონული გადახდები, მათ შორის დეკლარაციებით დარიცხული თანხების გადახდა

🔶 „ზოგადი ინფორმაციის“ ჩანართიდან შესაძლებლობა გაქვთ მოიძიოთ ინფორმაცია:

           ·         ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პირადი შემოსავლების შესახებ;

           ·         თქვენ მიერ წარდგენილი სალარო აპარატის ბრუნვების შესახებ;

           ·         სტაციონალური ობიექტების შესახებ;

           ·         განხორციელებული საბაჟო ოპერაციების შესახებ და ა.შ.

🔶 შეგიძლიათ ელექტრონულად აწარმოოთ კომუნიკაცია წიაღის ეროვნულ სააგენტოსთან, ასევე სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ვეტერინარულ/ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელზე ნებართვების მიღების მიზნით;

🔶 დაარეგისტრიროთ საჩივარი;

🔶 „განცხადებების“ მოდულიდან შეგიძლიათ წარადგინოთ 300-ზე მეტი ელექტრონული განცხადება როგორც საგადასახადო, ასევე, საბაჟო მიმართულებით, მათ შორის:

           ·         ინფორმაცია საანგარიშო წლის მიხედვით ფიზიკური პირების მიერ მიღებული შემოსავლების შესახებ;

           ·         მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;

           ·         მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;

           ·         საქმიანობის შეჩერების შესახებ;

           ·         განხორციელებულ სასაქონლო ოპერაციებზე ცნობის გაცემის შესახებ;

           ·         დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების შესახებ;

          ·         საბანკო ანგარიშებზე წარდგენილი საინკასო დავალებების მოხსნის შესახებ;

          ·         ვადაგასული ან/და შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურების შესახებ;

          ·         დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ;

          ·         (დაქირავებულის მომართვის შემთხვევაში) ცნობა გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ;

          ·         შეტყობინება წინა სამუშაო ადგილიდან შეღავათის გამოყენების შესახებ (დამქირავებლის მომართვის შემთხვევაში);

          ·         საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;

          ·         საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;

          ·         ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების შესახებ;

          ·         ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს თანხის დაბრუნება;

          ·         მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.

🔶 განცხადებების სრული ჩამონათვალი და მოკლე აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.rs.ge/4507

🔶 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ ისეთი განცხადების წარდგენა, რომლის ელექტრონული ფორმაც არ არის მოცემული „განცხადებების“ მოდულში, წერილის წარსადგენად შემოსავლების სამსახურის კანცელარიებში  ვიზიტის ნაცვლად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ „კომუნიკატორის“ მოდულით. ამასთან, „კომუნიკატორის“ სერვისი საშუალებას გაძლევთ ელექტრონული წერილი სხვა სახელმწიფო უწყებებშიც გააგზავნოთ.

🔶 დამატებით, ასევე შეგიძლიათ:

         ·         შეავსოთ საინფორმაციო ბარათი;

         ·         მართოთ მომხმარებელი და ქვემომხმარებელი, მათ შორის სხვადასხვა მოდულზე დაშვებები;

         ·         მართოთ ნდობით აღჭურვილი პირები.

🔶 გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურთან ელექტრონული სერვისებით სარგებლობისათვის, ფიზიკურ პირებს საშუალება აქვთ ავტორიზაცია ან/და პაროლის აღდგენა განახორციელოს სახლიდან გაუსვლელად ვიდეო თვალის მეშვეობით. აღნიშნული პროცესის შეუფერხებელი წარმართვისათვის მომსახურების დეპარტამენტში დამატებით გამოყოფილია 7 ოპერატორი, რომელებიც უზრუნველყოფენ სისტემის მეშვეობით შემოსული ვიდეო ზარის მიღებას და შესაბამისი მომსახურების გაწევას.

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მიზანშეწონილია დისტანციური სერვისებით სარგებლობა.

 შემოსავლების სამსახურის  COVID 19-ის დისტანციური სერვისების გვერდიდან (rs.ge) საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული განცხადებებით:

საქონლის გაფორმება - გაფორმების ეკონომიკური ზონა

🔶  აღრიცხვის მოწმობა

🔶  წინასწარი დეკლარირება - იმპორტი  

🔶  დეკლარირება ექსპორტი  

🔶 დეკლარირება - გადამუშავებიდან ექსპორტი  

🔶 დეკლარირება - გარე გადამუშავება

🔶 დეკლარირება - დროებითი შემოტანა

🔶  დეკლარირება - დროებითი შენახვა (გან)

🔶  დეკლარირება - მიზნობრივი იმპორტი

🔶  დეკლარირება - რეექსპორტი

🔶  დეკლარირება - ტრანზიტი

🔶  დეკლარირება - შიდა გადამუშავება

🔶  არაწინასწარი ელექტრონული დეკლარირება -

🔶  რეგისტრირებული დეკლარაციის შეფასება

🔶 საქონლის გასხვისება

 

საქონლის გაფორმება - თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა

🔶  დეკლარირება - ექსპორტი (თიზ-ის საქონლის უცხო ქვეყანაში გატანა)

🔶  დეკლარირება - ექსპორტი (საქართველოს საქონლის თიზ-ში შეტანა)

განცხადებების სრული ჩამონათვალი და მოკლე აღწერა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.rs.ge/4507 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ ისეთი განცხადების წარდგენა, რომლის ელექტრონული ფორმაც არ არის მოცემული „განცხადებების“ მოდულში, წერილის წარსადგენად შემოსავლების სამსახურის კანცელარიებში ვიზიტის ნაცვლად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ „კომუნიკატორის“ მოდულით. ამასთან, „კომუნიკატორის“ სერვისი საშუალებას გაძლევთ ელექტრონული წერილი სხვა სახელმწიფო უწყებებშიც გააგზავნოთ.

 

სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“

🔶 სააგენტო “აწარმოე საქართველოში” აგრძელებს მომხმარებლებისთვის პროგრამების და მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას შემდეგი არხებით:

ცხელი ხაზი - 1525

ონლაინ ჩატი - www.enterprise.gov.ge 

ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/enterprisegeorgia123/ 

ელ. ფოსტა - info@enterprise.gov.ge 

 

ტურისტები საჭირო ინფორმაციის მიღებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის  24/7 საინფორმაციო ცხელი ხაზის საშუალებით  0800 800 909 და  591 965002

 

 ► ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

🔶 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო დაინტერესებული პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ონლაინ რეჟიმში ახორციელებს:

 https://www.facebook.com/gitatechpark/ 

ელ.ფოსტა: info@gita.gov.ge  contact@grants,gov.ge 

🔶 დამატებით მიმდინარე პერიოდში მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში გასაუბრებები მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში.

 

წიაღის ეროვნული სააგენტო

🔶 კორესპონდენციის მიღება: info@nam.gov.ge  

🔶 სალიცენზიო განაცხადების მიღება: https://eservices.rs.ge/ 

🔶 Online კონსულტაცია : www.nam.gov.ge 

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია:  555 366 772 ; 598 528 533 ; 591 104 969 ; 599 089 955 ; 591 161 111; 595 000 300 ; 595 237 777

 

►  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

🔶 განაცხადის მიღება - info@nasp.gov.ge; ასევე საქართველოს ფოსტის საკურიერო მომსახურებით.

🔶 განაცხადის ფორმები - http://www.nasp.gov.ge/

🔶 Online კონსულტაცია - nasp.gov.ge

🔶 Facebook -  http://bit.ly/3aQidZI

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია - 588889411; 588889408; 588889412; 588889413; 588889407; 588889406; 588889410.

 

აკრედიტაციის ცენტრი

🔶 მოქალაქეებს საჭირო ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ, ტელეფონით ან ელ-ფოსტის საშუალებით:

ტელეფონი - 2192233

მობილური - 595 222838; 599 261053; 577 202019

ელ. ფოსტა -  gac@gac.gov.ge;  meri@gac.gov.ge 

 🔶 აკრედიტაციის მაძიებელმა პირებს  განაცხადი აკრედიტაციაზე (თანდართული დოკუმენტაციით) შეუძლიათ წარმოადგინონ  აკრედიტაციის ელ-ფოსტაზე -  gac@gac.gov.ge 

 🔶 იმ აკრედიტებულ პირებს, რომელთა ყოველწლიური შეფასება დაგეგმილია და შესაბამისი ვადებია დადგენილი, გათვალისწინებული იქნება არსებული ვითარება და განხორციელდება ერთობლივი შეთანხმება ყოველწლიური შეფასების ვადებთან დაკავშირებით.

🔶  აუცილებლობიდან გამომდინარე, აკრედიტაციის ცენტრში შეხვედრის ორგანიზების საჭიროების შემთხვევაში, დამსწრე პირებს მიეწოდებათ დამატებითი რეკომენდაციები პრევენციული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად.

 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო

🔶 საქართველოს სტანდარტების ელექტრონული  პლატფორმა https://sst.geostm.gov.ge, სადაც მოქალაქეებს აქვთ საშუალება შეიძინონ სტანდარტი online რეჟიმში.

🔶 კორესპონდენციის მიღება სტანდარტიზაციის საკითხებზე: info@geostm.ge

🔶 კორესპონდენციის მიღება მეტროლოგიის საკითხებზე - geostm@geostm.ge

🔶 ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/GeoSTM/

🔶 ტელ: 032 261 25 30

🔶 სააგენტოს ვებ- გვერდი http://www.geostm.gov.ge

 

► ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

🔶 საჭირო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ნომრებზე:

- 234-00-27 - განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვების და ზედამხედველობის სამმართველო - akatsadze@moesd.gov.ge

- 234-08-71 - მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზედამხედველობის სამმართველო; mbedianidze@moesd. gov.ge

 

- 293-27-32 კანცელარია

სააგენტოს ელექტრონული ფოსტა tacsa@moesd.gov.ge  

ადმინისტრაცია kakghamanashvili@moesd.gov.ge  

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და საჯარო ინფორმაცია  ttodua@moesd.gov.ge  

სააგენტოს ვებ-გვერდი https://tacsa.gov.ge  

 

საქართველოს ფოსტა

🔶 ცხელი ხაზი - 2240909

🔶 ვებგვერდი - gpost.ge

🔶 ფეისბუქ ჩატი - https://www.facebook.com/gpost.ge/

 

► სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

🔶  სააგენტოში წარმოსადგენი წერილების (დოკუმენტაცია) მიწოდება მიმდინარეობს ელექტრონულად ელ. ფოსტის office@gcaa.ge საშუალებით. ასევე, სააგენტოდან გასული წერილები და ბრძანებები, გარდა ავიასპეციალისტების მოწმობებისა, სერტიფიკატებისა და დასამოწმებელი დოკუმენტაციისა მოგეწოდებათ ელ. ფოსტაზე. 

🔶 განცხადების ელექტრონული ფორმები ავიასპეციალისტის მოწმობის მიღების (გაგრძელების) მსურველთათვის http://www.gcaa.ge/geo/CertificationandLicensing.php  

🔶 NOTAM-ის გამოცემის/შეთანხმების ფორმა:  http://www.gcaa.ge/geo/notampublication.php  

🔶 სავალდებულო მოვლენათა შეტყობინების ფორმები: http://www.gcaa.ge/geo/mandatory.php  

🔶 სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია: http://www.gcaa.ge/geo/contacts.php

 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

🔶 კონსულტაციის მისაღებად გამოიყენეთ სატელეფონო მომსახურება და სააგენტოს ფეისბუქ-გვერდის მესინჯერი;

🔶 ისარგებლეთ დისტანციური სერვისი კვალიფიკაციის სერტიფიკატების მისაღებად. მიყევით ინსტრუქციას:

1.       ჩამოიტვირთეთ განაცხადის ფორმა, რომელიც განთავსებულია სააგენტოს ვებგვერდზე: https://mta.gov.ge  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=30&parent_id=5 

 2.      შეავსეთ ნიმუშის შესაბამისად და აუცილებლად მიუთითეთ მისამართი, სადაც ფოსტით გამოიგზავნება მზა სერტიფიკატი;

3.       შეავსეთ სააგენტოს ვებ-გვერდზე https://mta.gov.ge  / http://www.mta.gov.ge/checkbox-form.php  განთავსებული ინვოისის ფორმა და გამოიწერილი ინვოისის შესაბამისად გადაიხადეთ თანხა;

4.       კვალიფიკაციის სერტიფიკატის შევსებული განახცადი და ინვოისის შესაბამისად გადახდილი ქვითარი უნდა გამოგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართებზე:

g.zakaradeze@mta.gov.ge 

i.iremadze@mta.gov.ge 

stcw@mta.gov.ge 

5.      დამატებითი დოკუმენტის წარმოდგენის საჭიროების შემთხვევაში შეტყობინება მოგივათ  ელ-ფოსტაზე და/ან sms-ის სახით;

6.      სააგენტო მზა დოკუმენტებს მოგაწოდებთ ფოსტით განაცხადში თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე;

7.      კონსულტაციისათვის 9 საათიდან 6 საათამდე იმუშავებს ცხელი ხაზი. 

სააგენტოს, ასევე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ ნომრებზე:

 1. მეზღვაურებისთვის: (+ 995) 599 293 746
 2. გემთმფლობელებისთვის:
   
        (+ 995) 577 221633

        (+ 995) 577 221611

        (+ 995) 577 221615

 3. უფასო იურიდიული კონსულტაცია:

        (+995) 577 22 16 23

ჰიდროგრაფიული სამსახური

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის სერვისები რომელთა მიწოდება შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში:

🔶 საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და შიდა წყლებში შემოსული გემების შუქურითა და სანავიგაციო ნიშნებით მომსახურება.

🔶 საზღვაო სანავიგაციო ქაღალდის რუკების გაცემა.

🔶 ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა

 

ცხელი ხაზი:  0493 22 17 72 ;  595 51 07 06

http://hydrography.ge/ge/contact.php 

e: mail: info@hydrography.ge 

 

► ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ერთიანი მომსახურების ცენტრებში (თბილისი, რუსთავი) არსებული 50-მდე სერვისით სარგებლობას მოქალაქეები შეძლებენ სატელეფონო ცენტრთან 241 42 42 დაკავშირებით და ასევე ელექტრონული ვებ გვერდის police.ge მეშვეობით.

➡ საპატრულო პოლიციის ჯარიმებთან დაკავშირებული სერვისები:

🔶 ჯარიმებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის გადამოწმება-მიღება

🔶 ადმინისტრაციული ჯარიმების გასაჩივრება

🔶 ქვითრის გადაუხდელობის გამო მართვის უფლების შეჩერების ჯარიმით შეცვლა

🔶 ალკოჰოლური სიმთვრალის საფუძველზე მართვის უფლების შეჩერების ჯარიმით შეცვლა

🔶 ჯარიმაზე ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება

🔶 ჯარიმის გადახდის სტატუსის შეცვლა

🔶 ბაზაში კორექტირების შეტანა (ქვითრის დინების ვადის შეჩერება და ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო წარმოების შეწყვეტა)

🔶 ცნობების მიღება

🔶 მართვის უფლების შეჩერების შესახებ დადგენილების გაუქმება

➡ საპატრულო პოლიციის ნებართვებთან დაკავშირებული სერვისები:

🔶 არა გაბარიტული/ზენორმატიული სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობაზე ნებართვის მიღება

🔶 გზებზე სამუშაოს წარმოებაზე ნებართვის მიღება

🔶 სპეცტექნიკის განთავსებაზე ნებართვის მიღება

🔶 გათხრით სამუშაოებზე ნებართვის მიღება

🔶 სამშენებლო დამცავი ღობის მოწყობაზე ნებართვის მიღება

🔶 სპეციალური სიგნალების დაყენება/გამოყენებაზე ნებართვის მიღება

🔶 სადაზღვევო კომპანიებზე საქმისწარმოების მასალის მიღება

🔶 რეაგირების ოქმის მიღება

🔶 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის საქმისწარმოების მასალის მიღება

🔶 ვიდეო ჩანაწერის მიღება

🔶 საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 

► ჯარიმების შემოწმება და გადახდა მოქალაქეს შეუძლია ონლაინ განახორციელოს საიტზე police.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

2414242

Police.ge

Patrolinfo@mia.gov.ge

► მომსახურების სააგენტო

🔶 მომსახურების სააგენტო ელექტრონული სახით იღებს განაცხადს ნასამართლობის და სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის მისაღებად. ელექტრონული განაცხადის საშუალებით არის შესაძლებელი მართვის მოწმობის შეცვლის ან აღდგენის მოთხოვნა (სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია თუ მართვის მოწმობა გაცემულია 2012 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ და კატეგორიები არის აქტიური). დამზადებული დოკუმენტი გაიცემა მითითებულ ფილიალში, ელექტრონული წესით ცნობის გაცემა ან მისამართზე გაგზავნა არ ხდება.

განაცხადის შევსება შესაძლებელია სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. ვებგვერდის მისამართია: www.sa.gov.ge  

🔶 ასევე ელექტრონულად არის შესაძლებელი მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდის რიგის დაჯავშნა. 

🔶 მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზის ნომერია 1272, საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან დაკავშირება ხდება ნომერზე: 032 2 41 91 91.

► დაცვის პოლიცია

🔶 დაცვის პოლიციის დეპარტამენტში, ნებისმიერ მომსახურებაზე (დაცვა ტექნიკური საშუალებებით, დაცვა ცოცხალი ძალით, დაცვა გაცილება, ინკასაცია, ესკორტი, პირადი დაცვით მომსახურება, gps მომსახურება) ახალი განაცხადის დაფიქსირება მოქალაქეებს შეუძლიათ დისტანციურად ცხელი ხაზისა და ვებ-გვერდის საშუალებით. (რაც შეეხება, ხელშეკრულებას, ურთიერთშეთანხმებას, მომსახურების შეწყვეტას აღნიშნული მიმართულებებით თუ მოქალაქე ან იურიდიული პირი არ სარგებლობს ელექტრონული ხელმოწერით, დოკუმენტი საჭიროებს სველ ხელმოწერას). www.125.ge ცხელი ხაზი: 125

► 112  - Camera.mia.gov.ge-ზე დარეგისტრირებული ლიცენზირებული დაწესებულებების გარე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის დისტანციურად შესამოწმებლად, ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ვიდეომეთვალყურეობის დამონტაჟების აქტის მისაღებად, აუცილებელია ელფოსტაზე: infocamera@mia.gov.ge -ზე გამოგვიგზავნოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

🔶 ობიექტის მთავარ შესასვლელზე განთავსებული ვიდეოკამერების ფოტა მასალა 

(სულ ექვსი ფოტო - დღის სამი ფოტო, ღამის სამი ფოტო);

🔶 გარე ვიდეოკამერების დღის და ღამის რეჟიმში განხორციელებული ვიდეოჩანაწერი (მინიმუმ ერთი წუთი, მაქსიმუმ სამი წუთი);

🔶 ვინჩესტერის მოცულობის ფოტო მასალა.

🔶 თქვენ მიერ გადმოგზავნილი ინფორმაცია განხილულ იქნება შესაბამისი სამსახურის მიერ და დადებითი შედეგის შემთხვევაში დისტაციურად გაიცემა აქტი.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 032 2 41 18 22; 032 2 41 15 84.

► საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეთა განხილვა მოხდება დისტანციური საშუალებებით ან კანონმდებლობის შესაბამისად განხილვის ვადები გახანგრძლივდება. პროექტებთან და მიწერილობებთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა შესაძლებელია სატელეფონო (ცხელი ხაზი: 2 414 112) ან/და ელექტორნული ფოსტის (infozedamkhedveloba@es.gov.ge) საშუალებით.

სამინისტროს ცხელი ხაზი: (995) 032 2 723535

კითხვებზე პასუხის მიღება შესაძლებელია  ფეისბუკ გვერდის : https://www.facebook.com/mod.gov.ge/ ან ელ.ფოსტის pr@mod.gov.ge  საშუალებით

► თავდაცვის სამინისტროდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და საჭირო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია როგორც ვებგვერდიდან - https://mod.gov.ge/ge/public/page/request  ასევე ელ. ფოსტის - public@mod.gov.ge მეშვეობით.

► გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და საჭირო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის - info@mepa.gov.ge მეშვეობით.

► მოქალაქეებს მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ცხელი ხაზის - 1501 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული)  და უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე - www.mepa.gov.ge არსებული ონლაინ კონსულტაციის მეშვეობით.  უნდა გამოგზავნოს  მისამართზე info@moh.gov.ge. მასში აუცილებლად  დაფიქსირებული უნდა იყოს  პაციენტის  საკონტაქტო მობილური  ტელეფონის  ნომერი და მისივე ხელმოწერა.

► ნარჩენების მართვის ელექტრონული სისტემის  wms.mepa.gov.ge მეშვეობით შესაძლებელია:

🔶 სახიფათო ნარჩენების ტრასპორტირების ფორმების შევსება/წარდგენა;

🔶 რეგისტრაციას დაქვემდებარებული საქმიანობის შესახებ განაცხადების წარდგენა და შეთანხმება

🔶 ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების წლიური ფორმების წარდგენა

 

 სოფლის განვითარების სააგენტო

🔶 კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით და ქვეყნის მასშტაბით საკარანტინო ღონისძიებებიდან გამომდინარე, 2020 წლის 1 აპრილიდან სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს პროგრამებით/პროექტებით განსაზღვრული ნებისმიერი დოკუმენტაციის მიღება განხორციელდება, ელექტრონული ფორმით, ელ. ფოსტის მისამართზე - document@rda.gov.ge დამატებით ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ სააგენტოს ვებგვერდს - www.rda.gov.ge.

🔶 სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიღება მოქალაქეს შეუძლია: ცხელი ხაზის - 1501 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული);  ვებგვერდზე  (www.rda.gov.ge) არსებული ონლაინ კონსულტაციის  და უწყების ოფიციალური Facebook გვერდის -  https://www.facebook.com/rda.gov.ge მეშვეობით.

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის დახმარებით - Info@rda.gov.ge.

 

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

🔶 სახელმწიფო პროგრამების "დანერგე მომავალი", "მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა", "ქართული ჩაი", "გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება", "რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში შესაბამისობის ცნობა გაიცემა ონლაინ - http://srca.gov.ge/public_info/gancxadebebi 

🔶 ფერმერებისთვის კონსულტაციების გაწევა ონლაინ რეჟიმში უწყების ოფიციალური Facebook გვერდზე:  https://www.facebook.com/srca.geo , რომლის მეშვეობითაც მოხდება მათი გადამისამართება სპეციალისტებთან.

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ოფიციალური  ელექტრობული ფოსტის დახმარებით: info@srca.gov.ge  

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

 

► ეროვნული სატყეო სააგენტო

🔶 ააგენტო სხვადასხვა ჯიშის და ხარსხის მერქნულ რესურსზე აუქციონს ატარებს. დაინტერესებულ პირებს აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ დისტანციურადeauction.ge  

🔶 სხვადასხვა სახეობის და ხარისხის მერქნული რესურსის ტენდერებში მონაწილეობა შესაძლებელია დისტანციურად - http://procurement.gov.ge/ 

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ელ. ფოსტის დახმარებით: Info@forestry.gov.ge 

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 153

 

► დაცული ტერიტორიების სააგენტო

 

🔶 დაცული ტერიტორიების მონახულების მიზნით, ვიზიტორებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ვიზიტორთა მომსახურების სპეციალისტებს და გაიარონ წინასწარი რეგისტრაცია დისტანციურ რეჟიმში. მათი საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებულია უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე - www.apa.gov.ge

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია ელ. ფოსტის დახმარებით:  pr.apa.gov@gmail.com

 

► გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი                                                                               

🔶 სახერხი საამქროს მფლობელი ყველა მეწარმე-სუბიექტი მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მიღებისა და გადამუშავების პროცესებს აღრიცხვს ელექტრონულ ჟურნალში - emoe.gov.ge 

🔶 შავ ზღვაში სამრეწველო თევზჭერის ლიცენზიანტების თევზსაჭერი გემები online-რეჟიმში ახორციელებენ  თევზჭერის აღრიცხვას „ელექტრონული სარეწაო ჟუნალის“ მეშვეობით; გემებზე დამონტაჟებულია ელექტრონული მონიტორინგის სისტემები.  – ms.emoe.gov.ge 

🔶 ცხელი ხაზის 153 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული) მეშვეობით,  მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისგან მიიღება შეტყობინებები გარემოს დაცვის სფეროში სამართალდარღვევების შესახებ და ხორციელდება ოპერატიული რეაგირება; მოქალაქეებს ცხელი ხაზის მეშვეობით საშუალება აქვთ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია და კონსულტაცია გარემოსდაცვით საკითხებზე.

🔶  მოქალაქეებს საშუალება აქვთ მოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია, გააგზავნონ წერილი/საჩივარი, წარადგინონ ანგარიშები ელ. ფოსტის - info@des.gov.ge  მეშვეობით.

 

► ღვინის ეროვნული სააგენტო 

🔶 საჯარო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია info.georgianwine@georgianwine.gov.ge მეშვეობით.

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501

 

► საქართველოს მელიორაცია

🔶 სამუშაო საათებში, 09:00-დან 18:00-მდე, ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი - 032 2 00 10 00 რომლის საშუალებითაც წყალმომხმარებლებისგან მიიღება შეტყობინებები, რაზეც იქნება ოპერატიული რეაგირება.  

🔶 მოქალაქეებს აქვთ საშუალება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოითხოვონ ან გამოაგზავნონ წერილები  კომპანიის ელ. ფოსტაზე: info@ag.ge  ადრესატს  ელექტრონულად და/ან საქართველოს ფოსტის საშუალებით გაეგზავნება შესაბამისი პასუხი. მიიღება შეტყობინებები, რაზეც იქნება ოპერატიული რეაგირება.  

 

► გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

 

🔶 მოქალაქეებს შეუძლიათ დისტანციურ რეჟიმში გაიარონ კურსი „გარემოსდაცვითი მმართველი“. სარეგისტრაციო ფორმის შევსება შესაძლებელია ბმულზე - https://goo.gl/esKSg2. მიიღება შეტყობინებები, რაზეც იქნება ოპერატიული რეაგირება.  

🔶 ელექტრონულად წერილების მიღება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია Info@eiec.gov.ge-ის მეშვეობით.

🔶 მოქმედებს ცხელი ხაზი - 1501 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, კონფიდენციალურობა დაცული).

 

► ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო

🔶 ელექტრონულად წერილების მიღება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა  შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის  info@sanerge.com მეშვეობით.

 

► სურსათის ეროვნული სააგენტო


🔶საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია უწყების ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის info@nfa.gov.ge მეშვეობით.

🔶 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტზე, იმპორტზე, ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტზე ნებართვის მიღება შესაძლებელია ელექტრონულად - https://eservices.rs.ge/phytovetpermits.aspx მეშვეობით;

 

• მოქმედებს ცხელი ხაზი 1501.

 

► გარემოს ეროვნული სააგენტო

🔶 სააგენტოს მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია  დისტანციურად, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის სისტემური მართვისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოსთან დაკავშირებით ნომერზე: +995 32 243 95 25, +995 591 40 40 15).

🔶 მოქალაქეებს  საშუალება  აქვთ გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაცია უწყების ოფიციალური  ელექტრონული ფოსტის დახმარებით:  info@nea.gov.ge

 

 

► მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

 

 

🔶  ელექტრონული წერილების გაგზავნა და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია უწყების ოფიციალური ელ. ფოსტის საშუალებით - info@land.gov.ge.