იუსტიციის სამინისტრო

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური სერვისები:

https://sda.gov.ge/?page_id=4118

ელ. ფოსტა online@sda.gov.ge

Spype-ში: sda.gov.ge

ცხელი ხაზი: 2 40 10 10

➡ საქართველოში მყოფი პირებისათვის (დისტანციურად შეკვეთილი საბუთები იგზავნება ფოსტის საშუალებით მომხმარებლის მითითებულ მისამართზე):

🔶 პირადობის ელექტრონული მოწმობა;

🔶 პირადობის ნეიტრალური მოწმობა;

🔶 ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

🔶 პირველადი შრომითი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 პირველადი სასწავლო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით პირველადი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის პირველადი ბინადრობის ნებართვა;

🔶 პირველადი სპეციალური ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მუდმივი ცხოვრების პირველადი ნებართვა;

🔶 პირველადი საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა;

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის პირველადი ნებართვა;

🔶 საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება;

 

➡ საქართველოში და საზღვარგარეთ მყოფი პირებისათვის (დისტანციურად შეკვეთილი საბუთები იგზავნება ფოსტის საშუალებით საშუალებით მომხმარებლის მითითებულ მისამართზე):

🔶 საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;

🔶 დაბადების პირველადი მოწმობა;

🔶 გარდაცვალების პირველადი მოწმობა;

🔶 დაბადების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 გარდაცვალების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 განქორწინების განმეორებითი მოწმობა;

🔶 მამობის დადგენის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 შვილად აყვანის განმეორებითი მოწმობა;

🔶 ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა;

🔶 სახელის ან/და გვარის შეცვლა;

🔶 სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება;

🔶 საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა დროებითი უფლების საფუძველზე;

🔶 ემიგრაციის ნებართვა;

🔶 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მინიჭება;

🔶 თანამემამულის დოკუმენტი;

🔶 თანხმობა – პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო თანხმობის გამოხატვა;

🔶 მინდობილობა – პირის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებული მოქმედების განხორციელებისათვის საჭირო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მესამე პირისათვის მინიჭება;

🔶 საინფორმაციო ბარათი;

🔶 სულადობის ცნობა;

🔶 ადგილზე მომსახურება (განაცხადის წარდგენა)

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა;

🔶 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის − რეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება;

🔶 ელექტრონული აპოსტილი;

🔶 შეტყობინება ბინადრობის ნებართვის საფუძვლის შეწყვეტის შესახებ;

🔶 შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სასწავლო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 სპეციალური ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება;

🔶  მუდმივი ბინადრობის ნებართვის გაგრძელება.

 

➡ ელექტრონული რეესტრები:

🔶 განცხადებების ელექტრონული რეესტრი;

🔶 დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი;

🔶 დოკუმენტის სტატუსის შემოწმება;

🔶 რეგისტრაციის ადგილის შემოწმება;

🔶 აპოსტილის/ლეგალიზაციის ელ.რეესტრი;

🔶 მოწმობის ვალიდურობის გადამოწმება;

🔶 რეგისტრაციიდან  მოხსნილ პირთა რეესტრი;

🔶 გადაამოწმეთ ფლობთ თუ არა აქტიურ დოკუმენტს;

🔶 საინტერესო სტატისტიკა.

 

 

►  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

https://napr.gov.ge/p/1911

➡ უძრავი ქონების რეესტრი

🔶 უძრავი  ქონების ამონაწერის განახლება

🔶 უძრავი ქონების რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 უძრავი ქონების ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶 საკადასტრო გეგმის მომზადება

 

➡  იპოთეკის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის ცვლილება რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იპოთეკის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია

🔶  გარიგების რეგისტრაცია ვალდებულებით

🔶 გაცვლის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის რეორგანიზაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შენატანის დაბრუნების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შეტანის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ნასყიდობა გადახდის განვადებით

🔶 ნასყიდობა გადახდის განვადებით და ვალდებულებით

🔶 ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით

🔶 ნასყიდობის და იპოთეკის ერთიანი ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 პირდაპირი მიყიდვის ფორმით სიმბოლურ ფასად  პრივატიზების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გარიგების საფუძველზე უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ პრივატიზებულ ქონებაზე

🔶 ჩუქების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე/ერთეულზე

🔶 ყოფილი კოოპერატივის უფლებამონაცვლე ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ იჯარა/ქვეიჯარა

🔶 იჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 იჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვეიჯარის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ ქვეიჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების ქირავნობა/ქვექირავნობა რეგისტრაცია

🔶 ქვექირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვექირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქვექირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ქირავნობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ საკუთრების უფლების ცვლილების/ფორმირების რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილება

🔶 უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 უძრავი ნივთების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უძრავი ნივთის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მშენებარე უძრავი ნივთების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე   (განშლა)

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ბინაზე/ერთეულზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთებზე (პირველადი განშლა)

🔶 ექსპლუატაციაში მიღება

🔶 მშენებარე უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია (პროექტის კორექტირება)

 

➡ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულები უძრავ ქონებაზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების ცვლილების  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების რეგისტრაცია (რეგისტრაციის გაუქმება)

🔶 მიწის ნაკვეთზე უფლებათა ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია

🔶 სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

 

➡ აღნაგობა

🔶 აღნაგობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 აღნაგობის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ თხოვება/ლიზინგის უფლების წარმოშობა უძრავ ნივთზე

🔶 თხოვების უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 თხოვების უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 თხოვების უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ლიზინგის შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ლიზინგის ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 ლიზინგის წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ უფლების წინასწარი რეგისტრაცია

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის შეწყვეტა უძრავ ნივთზე

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის ცვლილება უძრავ ნივთზე

🔶 უფლების წინასწარი რეგისტრაციის წარმოშობა უძრავ ნივთზე

 

➡ უზუფრუქტი

🔶 უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უზუფრუქტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 უზუფრუქტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ სერვიტუტი

🔶 სერვიტუტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 სერვიტუტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 სერვიტუტის უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ უძრავი ქონების ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრაცია

🔶 საკუთრების უფლების გაუქმება ხაზობრივ ნაგებობაზე

🔶 საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხაზობრივ ნაგებობაზე

🔶 ხაზობრივი ნაგებობების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

🔶 ხაზობრივი ნაგებობის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების  რეგისტრაცია

🔶 ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

 

➡ აღსრულება/სასამართლოს აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტარცია; იძულებითი აღსრულება

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების განახლება

🔶 რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერება

🔶 სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტრაცია

 

➡ ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის  მომზადება

🔶 ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის მომზადება უძრავ ნივთზე

🔶 მიწის ერთიანი ამონაწერის მომზადება უძრავ ნივთზე

 

➡ ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 სახელმწიფო სუბსიდირების პროექტის ფარგლებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶  სისტემური რეგისტრაციის ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

 

➡ საქორწინო ხელშეკრულება

🔶 საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

🔶 საქორწინო ხელშეკრულების ცვლილების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

➡ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი

🔶 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის მომზადება

🔶 მეწარმე/იურიდიული პირების განაცხადების ძებნა

🔶 ტექნიკური ხარვეზების შესწორება

🔶 ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 საიდენტიფიკაციო რეკვიზიტების ცვლილება

🔶 სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის ელ. ფოსტის მისამართის/ტელეფონის ნომრის/იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია

🔶 სუბიექტის რეორგანიზაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების დაწყება

🔶 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) წარმოების შეწყვეტა

🔶 რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია

🔶 რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 ინფორმაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

🔶 დოკუმენტების ასლების ელექტრონული გაცემა

🔶 საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება

 

➡ საინფორმაციო სერვისები, ცნობები და კანცელარია

🔶 ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით

🔶 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე მისამართის ცვლილების თაობაზე

🔶 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად

🔶 ინფორმაცია წილზე

🔶 მიწის კატეგორიის შესახებ

🔶 ორთოფოტო (ელექტრონული)

🔶 ორთოფოტო (ქაღალდის)

🔶 რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია

🔶 საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)

🔶 ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრიდან პირის სარეგისტრაციო მონაცემების შესახებ

🔶 ინფორმაცია ინდ.მეწარმის შესახებ

🔶 ინფორმაცია, სამეწარმეო რეესტრიდან პარტნიორ(ებ)ის ცვლილების შესახებ (ქრონოლოგია)

🔶 ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალის შესახებ

🔶 ინფორმაცია  გირავნობა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა, ლიზინგი, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა

🔶 საჯარო რეესტრისა და ტექბიუროს მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებულია ან/და აღრიცხულია თუ არა უძრავი ნივთი შემდეგი მისმართით

🔶 საჯარო რეესტრისა და ტექბიუროს მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებულია ან/და აღრიცხულია თუ არა უძრავი ნივთი შემდეგი მისმართით

🔶 შემოსული კორესპონდენცია - მოქალაქის განცხადება/საჩივარი

🔶 შემოსული კორესპონდენცია - განცხადება სხვადასხვა

🔶 ფორმა - მოვიდა პასუხი - უფასო

🔶 ფორმა - სხვადასხვა

 

➡ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი

🔶 რეგისტრაცია სავალდებულო საქმიანობების სახეები და კოდები

🔶 ეროვნული კალსიფიკატორი

🔶 ეკონომიკურ საქმიანობად რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემების რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება

🔶 რეგისტრაციის გაუქმება

🔶 ამონაწერის მომზადება ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრიდან

🔶 ინფორმაციის მოთხოვნა ეკონომიკურ საქმიანობათა  რეესტრიდან

 

➡ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვისა და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი

🔶 ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში ძებნა

🔶 ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 ცნობა საჯაროს ამართლებრივი შეზღუდვის  შესახებ

🔶 ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ

🔶 ინფორმაცია საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ

🔶 ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 ყადაღის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

🔶 აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 აკრძალვის ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 კრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვაში ცვლილების რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია

🔶 რეგისტრაციის აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება

 

➡ გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი

🔶 გირავნობა/ლიზინგის რეესტრში განცხადების ძებნა

🔶 გირავნობა/ლიზინგის ამონაწერის მომზადება

 

 

➡ სამისამართო რეესტრი

🔶 ნუმერაციის წარმოშობა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში

🔶 ნუმერაციის ცვლილება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში

🔶 შენობა/ნაგებობის ნუმერაციის წარმოშობა

🔶 შენობა/ნაგებობის ნუმერაციის ცვლილება

🔶 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

 

➡ ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან

🔶 ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივში განცხადების ძებნა

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ

ინფორმაციის მომზადება

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶 დედანში გაცნობა

🔶 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან მომზადებულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში

🔶 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

🔶 ტექნიკური ხარვეზის შესწორება  ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ

 

► საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

🔶 განაცხადი ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული სანოტარო დოკუმენტების დამოწმებული ასლების გაცემაზე (გაიცემა მხოლოდ უფლებამოსილება შეწყვეტილი და/ან შეჩერებული ნოტარიუსების მიერ დამოწმებული დოკუმენტები 1929 წლიდან)

🔶 ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული სანოტარო დოკუმენტაციის შინაარსის შესახებ ცნობის გაცემა - www.my.gov.ge;   contact@notary.ge;

🔶 სატელეფონო კონსულტაცია (032) 2 206777

🔶 საჯარო ინფორმაცია, სამემკვიდრეო საქმის წარმოების  - www.notary.ge (ბანერი 0 სამკვიდრო რეესტრი)

 

► აღსრულების ეროვნული ბიურო

➡  my.gov.ge  ვებ-გვერდის მეშვეობით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ:

🔶 სააღსრულებო ფურცელი

🔶 გამარტივებული საქმისწარმოების აპლიკაცია

🔶 ქონების შეფასების მოთხოვნა

🔶 ფაქტების კონსტატაციის განაცხადი;

🔶 გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების ფარგლებში განცხადება ან სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია;

🔶 მხარეთა ინტერესების სამსახურის საქმისწარმოებაში ჩართის მოთხოვნა;

🔶 ნებისმიერი ტიპის განცხადება და პასუხი;

🔶 ასევე, მოითხოვოთ და მიიღოთ მოვალეთა რეესტრის ამონაწერი.

 

 ➡  მოვალეთა რეესტრი debt.reestri.gov.ge

🔶  ინფორმაციის გადამოწმება მოვალეთა რეესტრში თქვენი რეგისტრაციის ან/და რეგისტრაციის შეწყვეტის შესახებ;

➡ ელექტრონული სააღსრულებო წარმოება nbof.reestri.gov.ge

🔶  ინფორმაცია თქვენი სააღსრულებო საქმისწარმოების მიმდინარეობისა და განხორციელებული მოქმედებების შესახებ;

➡  ელექტრონული ფოსტა - info@nbe.gov.ge

🔶 ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შესაძლებელია დაარეგისტრიროთ:

🔶 ნებისმიერი ტიპის სააღსრულებო წარმოება,

🔶 გამარტივებული წარმოება;

🔶 გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების ფარგლებში განცხადება ან სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია;

🔶 მოითხოვოთ და მიიღოთ საჯარო ინფორმაცია.

➡ ფეისბუქ მესენჯერი - აღსრულების ეროვნული ბიურო facebook.com/nbe.gov.ge

🔶 ყველა ვებ-პორტალი შეგიძლიათ იხილოთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე: nbe.gov.ge

🔶 მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გადავიდნენ და ისარგებლოს სსგს-ს, საჯაროს და აღსრულების ონლაინ სერვისებით: psh.gov.ge

 

 

► ეროვნული არქივი

➡ პორტალიდან www.my.gov.ge, შესაძლებელია საქართველოს ეროვნული არქივის შემდეგი სერვისებით სარგებლობა:

🔶 დაბადების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 ქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 განქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

🔶 გარდაცვალების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

➡  მოქალაქეებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ, დისტანციურად, პორტალიდან www.my.gov.ge, ჩამოტვირთონ მათ სახელზე მომზადებული ნებისმიერი საარქივო ცნობა, რომელზეც განცხადება ჩააბარეს საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიულ სამსახურებში, იუსტიციის სახლებსა ან საზოგადოებრივ ცენტრებში.

 

➡  იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

🔶 ტრენინგები დისტანციურ რეჟიმში  როგორც საჯარო მოხელეებისთვის, ასევე კერძო კომპანიებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის.

🔶 ტრენინგები ხელმისაწვდომია 4 ძირითადი მიმართულებით: ირიუდიული, სოციალური, ფინანსური, IT. 

🔶 დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ტრენინგების ორგანიზება სხვა სასურველ თემებზეც.